image01

BITAC ha passat a formar part del Consell Assessor d’Empreses de la Fundació TicSalut, l’òrgan assessor i de participació de les empreses col·laboradores amb la Fundació TicSalut. Les entitats membres col·laboren amb la Fundació en la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut. L’integren els representants de les empreses líders del sector TIC i la salut que voluntàriament col·laboren amb els objectius de la Fundació.


Les funcions del Consell Assessor d’Empreses de la Fundació TicSalut són:

  • Deliberar, assessorar i realitzar propostes d’actuació al Patronat i al Comitè de direcció sobre els aspectes relacionats amb l’objecte i les finalitats de la Fundació TicSalut d’impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut .
  • Planejar accions per potenciar les relacions entre els diferents agents del sistema de salut per afavorir la consecució de millores i una major eficiència.
  • Planejar accions per projectar la Fundació TicSalut com a pol de relació i innovació en l’aplicació de les TIC en l’àmbit de la salut, tant a Europa com internacionalment.
  • Col·laborar amb el Patronat, el Comitè de direcció i el director en la promoció de la Fundació TicSalut per afavorir la inversió econòmica local i internacional, així com l’atracció de recursos humans qualificats.
  • Escollir els representants al Grup de Coordinació del Consell d’Assessor d’empreses i, d’entre aquests, designar els que han de formar part de la Comissió Permanent.
  • Qualsevol altre objectiu que contribueixi a l’assoliment de les finalitats fundacionals.