Els conceptes clínics i les terminologies generalment canvien d’un software a un altre, fent que l’intercanvi de dades entre ells sigui una feina delicada i complicada. Bàsicament es tracta de buscar les correspondències entre els identificadors locals i els conceptes que es deuen intercanviar.

Dins aquest projecte, describim un software anomenat SAM (Automatic Mapping System), una eina per l’estandarització terminològica de les proves de laboratori a LOINC. El nostre SAM ajuda als tècnics en el procés de simplificació del mapeig. Utilitza tècniques de comprovació de correspondència de dades (approximate string matching) combinat amb un detallat procés de mineria de mapetjos previs i fragments de LOINC.

Llegir el projecte: Automatic Mapping Tool of Local Laboratory Terminologies to LOINCLos conceptos clínicos y las terminologías generalmente difieren de un software a otro, haciendo que el intercambio de datos entre ellos sea una tarea ardua y complicada. Básicamente se trata de buscar las correspondencias entre los identificadores locales y los conceptos que se deben intercambiar.

En este proyecto, describimos un software llamado SAM (Automatic Mapping System), una herramienta para la estandarización terminológica de pruebas de laboratorio a LOINC. Nuestro SAM ayuda a los técnicos en la tarea de simplificación del proceso de mapeo. Utiliza técnicas de comprobación de correspondencia de datos (approximate string matching) combinado con un concienzudo proceso de minería de mapeos previos y fragmentos de LOINC.

Leer proyecto: Automatic Mapping Tool of Local Laboratory Terminologies to LOINCClinical concepts and terminologies usually differ from one software system to another, making the exchange of data between them a very arduous and difficult task. It mainly involves finding the correspondences between the local identifiers of the concepts to be exchanged.

In this paper, we describe a software tool called SAM (Automatic Mapping System), a tool for terminological normalization of laboratory tests to LOINC. SAM helps technicians in this task through simplification of the terminological mapping process. It uses approximate string matching techniques along with a thorough mining of previous mappings and LOINC parts.

Read paper: Automatic Mapping Tool of Local Laboratory Terminologies to LOINC